Platssamverkan Rågsved

Platssamverkan

Det finns ett samband mellan den fysiska miljöns utformning, brottslighet och upplevd otrygghet. Därför arbetar Rågsveds Fastighetsägare med att utveckla platser för att stärka en positiv utveckling i Rågsved genom bland annat platssamverkan.

Platssamverkan sker på ett geografiskt avgränsat område där de lokala aktörerna arbetar tillsammans med trygghetsskapande, brottsförebyggande och trivselskapande åtgärder runt en specifik plats. Det kan även kompletteras med sociala insatser eller kultur på platsen.

Under 2020 startades Platssamverkan Rågsved för att öka tryggheten, förbättra samverkan och skapa förutsättningar för att boende och verksamma i Rågsved att påverka utvecklingen i stadsdelen.

Genom platssamverkan har Stockholms stad tillsammans med andra aktörer i området skapat en tydlig ledningsstruktur med en gemensam vision för arbetet. En viktig utgångspunkt är att involvera de som bor och verkar i Rågsved så att de kan vara med och ta ansvar för utvecklingen i stadsdelen tillsammans med aktörerna i platssamverkan. Rågsveds Fastighetsägare representerar våra medlemmar i platssamverkan Rågsved.

Föreningen har genom sina medlemmar en samlad bild av fastighetsägarnas arbetsmetoder och behov. Det innebär att vi kan bidra med en bred bild som kan komplettera kommunens och polisens lägesbilder.

Platsaktivering

Inom ramen för platssamverkan har stadsdelsförvaltningen i uppdrag att platsaktivera runt om i stadsdelen för att öka tryggheten och attraktiviteten i många av stadens offentliga rum. Det kan vara aktiviteter bokade inom stadens egen verksamhet eller i samverkan med andra aktörer.

Platsaktivering innebär att skapa nya förutsättningar för platsen, genom att bland annat anordna olika sociala aktiveter för att skapa möten och göra platsen mer attraktivt att vistas på. Tillsammans skapar stadsdelsförvaltning, polis, fastighetsägare, föreningsliv och andra lokala aktörer i Rågsved värdefulla aktiviteter för ett tryggare och trivsammare Rågsved. Här finns mer information om platsaktivering i Rågsved.

FOKUS HAGSÄTRA-RÅGSVED

Föreningen har en löpande dialog med projektet Fokus Hagsätra-Rågsved. Sedan hösten 2016 pågår ett övergripande stadsutvecklingsarbete för hela Hagsätra och Rågsved. Syftet med projektet är att bygga cirka 3000 – 4500 nya bostäder av olika typer och projektet har ett särskilt fokus på social hållbarhet. Projektet vill till exempel utveckla parkerna, gångstråken och centrumen i både Hagsätra och Rågsved. Ett viktigt mål är att stärka centrumen och öka tryggheten i hela området.

Här kan du läsa mer om platssamverkan:
Platssamverkan Rågsved
Fokus Hagsätra-Rågsved
Stockholm stads arbete med platssamverkan
CPTED (Criminal Prevention Through Environmental Design
Situationell brottsprevention