FAQ

FAQ

Här hittar du en FAQ om Rågsveds Fastighetsägare med de vanligaste frågorna. Saknar du svaret på någon fråga eller vill veta mer? Tveka inte att kontakta oss!

BID står för Business Improvement Districts och är en samverkansmodell. Den svenska modellen av BID är inspirerad av USA. Den svenska modellen av BID är dock inriktad på frivillig samverkan medan den i USA bygger på tvingande lagstiftning. Modellen används på ett antal platser i Sverige, främst i storstäderna. Samverkansmodellen kan användas för att, på ett definierat geografiskt område, komplettera existerande offentlig service och göra området tryggare, säkrare och mer attraktivt.

Här kan du läsa mer om BIDs i Sverige
Här kan du läsa mer om BID- en samverkansmodell mellan fastighetsägarna på Boverkets hemsida.

Rågsveds Fastighetsägare arbetar utifrån BIDs modellen som ligger som en grund för ett samarbete mellan bostadsrättsföreningar, allmännyttiga, privata och kommersiella fastighetsägare. Föreningen har ett nära samarbete med Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, polisen, trafikkontoret och andra lokala aktörer.

Samverkansmodellen används för att, på ett definierat geografiskt område, komplettera existerande offentlig service och göra området tryggare, säkrare och mer attraktivt. Här kan fastighetsägare göra stor skillnad.

Här kan du läsa mer om BID-inspirerad samverkan
Här kan du läsa mer om BID på Fastighetsägarnas hemsida.

Den ideella föreningen Rågsveds Fastighetsägare bildades 2012. Initiativtagare bakom fastighetsägarföreningen i Rågsved är Familjebostäder i nära samverkan med staden och Fastighetsägarna Stockholm.

Bakgrunden till att föreningen startades var att det i de boendedialoger som genomfördes i Rågsved under 2010 och 2011 framkom att många Rågsvedsbor upplevde stadsdelen som otrygg och skräpig. Denna negativa inställning bekräftades bland annat i trygghetsmätningar och medborgarmöten.

Fastighetsägarna har svårt att möta dessa utmaningar var för sig. Det var mot den bakgrunden som ett organiserat fastighetssamarbete började diskuteras. Vid starten av föreningen fanns systerföreningarna i Skärholmen och Järva som gav inspiration.

Det övergripande målet för Rågsveds Fastighetsägare är att genom ökat samarbete skapa tryggare och trivsammare Rågsved samt positivt påverka värdeutvecklingen för hyresfastigheter, bostadsrätter och lokalfastigheter genom att arbeta för:

  1. ökad upplevd trygghet och minskad polisanmäld brottslighet
  2. tilltalande fysisk miljö
  3. attraktiv stadsdel och positiv utveckling

Du kan läsa mer om verksamheten i föreningens verksamhetsberättelse.

Rågsveds Fastighetsägare arbetar bland annat med:

Här kan du läsa mer om föreningens verksamhet

Föreningens kansli består av vd och projektledare som har sina uppdrag på konsultbasis. Varje år arbetas en verksamhetsplan fram för kommande år som grund för föreningens arbete. Verksamhetsplanen godkänns av styrelsen.

Här hittar du kontaktuppgifter till föreningens kansli.

Föreningens arbete styrs av styrelsen som består av representanter från medlemmarna och Fastighetsägarna Stockholm. Representant från stadsdelen och polisen är adjungerade i styrelsen.

Som grund för föreningens verksamhet fastställs en verksamhetsplan som följs upp och revideras en gång per år eller, om styrelsen så beslutar, oftare.

Verksamheten finansieras genom medlemmarnas serviceavgift vars storlek fastställs av årsstämman. Avgiftens storlek sätts i förhållande till medlemmens verksamhet i resp stadsdel och grundas på antal lägenheter i föreningens verksamhetsområde. För lokalhyresgäster grundas serviceavgiften på antalet uthyrda kvadratmeter lokalyta eller, om så bedöms mer praktiskt, på annan beräkningsgrund som styrelsen och den enskilde fastighetsägaren kommer överens om.

Utöver det finns en medlemsavgift som är lika för alla och även den fastställs av årsstämman.

Här ser du föreningens styrelseledamöter.

Alla fastighetsägare i respektive stadsdel, såväl bostadsrättsföreningar, hyresvärdar och lokalfastighetsägare, är välkomna som medlemmar.

Här kan du läsa mer om föreningens medlemmar.

Rågsveds Fastighetsägare har 9 medlemmar. Det finns ca 12 000 medborgare i Rågsved. Tillsammans äger och förvaltar  våra medlemmar ca 70 % av samtliga lägenheter och flerbostadshus i Rågsved.

Här kan du se vilka som är medlemmar i föreningen.

Förutom medlemmarna har föreningen ett utvecklat samarbete med Stockholms stad genom Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, Polisen genom lokalpolisen i Farsta-Vantör, Storstockholms brandförsvar samt Fastighetsägarna Stockholm.

Föreningen samverkar även med lokala föreningar, organisationer och myndigheter så som: SL/MTR, Trafikkontoret, Löparakademin, Rågsveds IF, Rågsveds Boxningsklubbs, Rågsved-Hagsätra Samhällsförening  med flera.

Här hittar du föreningens medlemmar och samarbetspartners.

Platssamverkan innebär att flera aktörer med olika uppdrag och syften arbetar gemensamt för att öka trivsel och trygghet på en avgränsad plats.

Stockholm stad startade Platssamverkan Rågsved 2020 för att öka tryggheten, förbättra samverkan och skapa förutsättningar för boende och verksamma i Rågsved att påverka utvecklingen i stadsdelen. Rågsveds Fastighetsägare ingår i arbetsgruppen för platssamverkan.

Här kan du läsa mer om platssamverkan i Rågsved. 

I Stockholmsregionen finns ett flertal föreningar som arbetar med BID-inspirerad samverkan där fastighetsägare har ett nära samarbete med kommun, polis och andra lokala aktörer för att samverka kring ökad trygghet och trivsel. Rågsveds Fastighetsägarförening har ett nära samarbete med systerföreningarna i Stockholms kommun; Skärholmens Fastighetsägare, Hässelby-Vällingby Fastighetsägare och Fastighetsägare i Järva.

Dessutom har vi ett nära samarbete med Fastighetsägarna Stockholm som även har en plats i styrelsen som vice ordförande.

I Storstockholm finns även Tryggare Väsby, och Trygg i Märsta.

Det finns många teorier om hur brott uppstår. I det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet finns framför allt två teorier som Fastighetsägarföreningarna arbetar utifrån. Rutinaktivitetsteorin som går ut på att det krävs en motiverad gärningsman, ett tillgängligt brottsoffer eller brottsobjekt samt frånvaro av ”kapabla väktare” för att ett brott ska uppstå. Samt Broken Windows-teorin – ”Fixing Broken Windows” går ut på att till exempel ett trasigt fönster måste lagas så snart som möjligt annars slås fler fönster sönder och området förefaller vara okontrollerat. Det genererar fler brott och högre otrygghet.
Här kan du läsa mer om de olika teorierna.

Det finns många goda skäl till ett medlemskap i Rågsveds Fastighetsägare:

  • Föreningen erbjuder säkerhetsbesiktningar till medlemmarna och kan ge förslag på brottsförebyggande åtgärder.
  • Föreningen har sakkunskap kring brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete vid ombyggnation och nyproduktion.
  • Föreningen arbetar aktivt med samverkan för att rusta upp problematiska platser.
  • För ökad trygghet utanför medlemmarnas fastigheter genomför föreningen trygghetsvandringar i samarbete med polisen och stadsdelsförvaltningen som resulterar i protokoll med åtgärds- och förbättringsförslag.
  • Föreningen erbjuder sina medlemmar seminarier och workshops med aktuella ämnen.
  • Föreningen genomför kartläggningar och inventeringar så som brottplatskartor, fastighetsägarkartor med mera.
  • Tillsammans får vi en starkare röst och kan vara med och påverka utvecklingen av Skärholmens stadsdelsområden. Vi har en nära dialog och samverkan med stadsdelsförvaltningen, trafikkontoret och lokalpolisen och är engagerade i platssamverkan.

Läs mer om föreningens verksamhet här.