Du ska inte tro det blir barnperspektiv om inte nån sätter fart

Den lilla omskrivningen av Idas sommarvisa gjorde Bo Strömvall från Svenska Bostäder och det blev upptakten till seminariet om barnperspektivet när Rågsveds Fastighetsägare bjöd in till ett seminarium om hur fastighetsägare kan få in barnens perspektiv i sitt arbete.

FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den ofta kallas, antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989 och 2020 blev barnkonventionen lag i Sverige. Lagen innebär att kommuner, i alla processer, verksamheter och beslut ska respektera barn rätt enligt konventionens 54 artiklar. Att barnkonventionen har blivit lag innebär att den är tillämplig på alla rättsområden och ska beaktas i domstolar och vid myndigheter i processer och ärenden som direkt eller indirekt påverkar barn. Lagen kan ensam läggas till grund för nämnders och myndigheters beslut.

Stadens arbete med barnrättsfrågan

Lina Lundström är barnombudsman i Stockholms stad, hennes roll är att stötta och driva barnrättsarbetet i staden. Lina berättade om stadens barnrättsarbete där hon tillsammans med stadens nämnder och bolagsstyrelser arbetar för att barns och ungas rättigheter enligt FN:s barnkonvention ska respekteras.

Lina Lundström är barnombudsman i Stockholms stad, hennes roll är att stötta och driva barnrättsarbetet i staden.

Konventionen om de mänskliga rättigheterna räcker inte då det finns olika grupper vars rättigheter inte tillgodoses och det är anledningen till att nya konventioner tas fram. Det gäller även inom Stockholms stad, det finns grupper som hamnar mellan stolarna, tex barn, därav en barnkonvention. System och beslutsprocesser är byggda av och för vuxna. Vuxna har exempelvis rösträtt där de kan göra sin röst hörd. Det finns fyra grundprinciper i barnkonventionen som alltid ska tillgodoses i stadens arbete:

  • Alla barn har rätt till liv och utveckling.
  • Barns bästa ska alltid utredas och beaktas i alla beslut, oavsett om det är direkt eller indirekt, ibland är det utslagsgivande och ibland ska de beaktas.
  • Inget barn ska diskrimineras, här finns en stor utmaning i att det gäller oavsett vad barnet varit med om, gjort eller i vilken kontext barnet lever.
  • Barns delaktighet och inflytande, alla barn har rätt till delaktighet och inflytande i de processer som direkt eller indirekt rör dem.

– De barn som bor i era fastigheter har ju också rätt till delaktighet och inflytande och då finns det olika modeller för delaktighet och inflytande som forskare har tagit fram. De kan användas som en inventering för var någonstans ni är när det gäller barns inflytande och var ni vill hamna någonstans, sa Lina.

Det finns olika steg allt från att ge information, ta in barnen i arbetet och låt dem tänka och tycka, ha en dialog med dem, låt dem vara med och ta beslut. Var någonstans i denna trappa är vi och var vill vi vara?

Stockholms stad har ett barnrättsperspektiv, det finns barnperspektiv, när vi vuxna tänker kring vad vi vet, men barnens perspektiv är när vi frågar barnen direkt.

Ett exempel som togs upp av deltagarna under seminariet är miljöstugor som sällan är utformade ur ett barnperspektiv, varken vad gäller att fysiskt nå upp till kärlen eller tydlighet om vad som ska vara var. Här finns en potential i att få barnen delaktiga och miljöstugorna att fungera bättre.

Vill ni ha mer kunskap kring barnrättsperspektivet hör gärna av er till Lina Lundström: lina.lundstrom@stockholm.se

Här kan du läsa mer om barnkonventionen. 

Trygghetsvandring med barn

Under seminariet talade även Caroline Dahlbom som är hållbarhetsstrateg hos Svenska Bostäder. Hon berättade om ett exempel från Svenska Bostäders arbete i Husby som du kan läsa mer om här.

Linda Lundström - barnombudsman Stockholms stad, Caroline Dahlbom - hållbarhetsstrateg Svenska Bostäder, Bo Strömvall - Svenska Bostäder, Lotta Vidén - tf vd Rågsveds Fastighetsägare.
Linda Lundström - barnombudsman Stockholms stad, Caroline Dahlbom - hållbarhetsstrateg Svenska Bostäder, Bo Strömvall - Svenska Bostäder, Lotta Vidén - tf vd Rågsveds Fastighetsägare.