Rågsved växer och utvecklas snabbt

Rågsveds befolkning kommer öka med drygt 3 000 personer eller ca 27 % fram till 2030. Det gör Rågsved till en av de stadsdelar inom Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsområde som  befolkningsmässigt växer snabbast.

I dag är Rågsved-Hagsätra definierat som ett så kallat utsatt område vilket utgår från socioekonomiska förutsättningar och kriminalitetens påverkan på närsamhället. Sanningen är att knappast något gott kan komma ur det. Möjligtvis att det bara kan bli bättre och just det finns det all anledning att ta fasta på.

– Allt engagemang och allt positivt som nu sker och kommer att ske hos Rågsvedssamhällets olika aktörer, det vill säga civilsamhälle, fastighetsägare, lokalt näringsliv, skola, polis och socialtjänst med flera, bär en tydlig gemensam vilja om en bättre framtid. Om och när den framtiden är här betyder det att tryggheten ökat i Rågsved, andelen barn i Rågsved som lyckas i skolan ökat och att andelen personer i Rågsved som klarar sin egen försörjning också ökat. Det vi får på köpet är att tilliten till varandra ökat i likhet med förtroendet för de  samhällsbärande funktionerna i Rågsved, säger Anders Carstorp, stadsdelsdirektör, Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning.

Anders Carstrop, Stadsdelsdirektör, Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning. Foto: K Hellman

Fastighetsägarna har en viktig roll

Fastighetsägarna är jätteviktiga för en fortsatt positiv utveckling i Rågsved av flera skäl enligt Anders. De har en direktkontakt med de som bor och verkar lokalt i ett område. Det gör att fastighetsägarna i ett tidigt skede kan fånga upp frågor och problem men också ge möjlighet till inflytande för boende att påverka sitt närområde och genom olika aktiviteter lära känna andra i sitt närområde. En annan viktig aspekt för trivsel och trygghet i ett område är hur fastigheter och marken runt om sköts och utvecklas och där är engagerade fastighetsägare en viktig förutsättning för ett område.

Platssamverkan Rågsved

Platssamverkan Rågsved fortsätter och flera åtgärder från medborgardialogen kommer att genomföras. En del kommer att synas i utemiljöerna genom upprustning av gångtunnlar och aktivering av platser till ytor för möten och aktiviteter. Andra åtgärder är att än mer fokusera samverkan mot den öppna  kriminaliteten i området och att ge stöd för att lämna kriminalitet. Här har polis och socialtjänst ett grunduppdrag men vi vill fortsätta utveckla samarbeten med skola, föreningar, fastighetsägare och lokalt näringsliv.

– Stadsdelsförvaltningen har under åren haft en mycket god samverkan med fastighetsägarföreningen exempelvis genom samarbete kring offentliga ytor i form av stadsodling, trygghetsvandringar, gemensamma städdagar och trygghetsdagar och det ser vi gärna att det fortsätter, säger Anders.

– En viktig utgångspunkt för platssamverkan och medborgardialogen är att ingen kan göra allt, alla kan göra något och vi måste göra saker på både kort och lång sikt och det kommer att fortsätta. Rågsved lever, avslutar Anders.